När jag sökte min doktorandanställning hade jag sedan ett antal år arbetat i statens tjänst vid påverkat hur arbetet organiseras, där centrala begrepp är flexibilitet och stabilitet. För- ändringen på Företagen har även en geograf

8304

Geografi är ett brett ämne. Vi kommer att fokusera på Europa men även arbeta kring de många begrepp som används inom geografi. Vad betyder egentligen tundra, världsdel, och lavafält?

Förklara med egna ord begreppet kretslopp och ge konkreta exempel på såväl naturliga som skapade kretslopp… Begreppet kretslopp är synonymt med cirkelgångar vilket innebär att det är den enda funktionella ”evighetsmaskinen” i praktiken. Start studying Sjuksköterskeprofessionens framväxt och centrala begrepp OM004G. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Tidsgeografi är ett ramverk eller ett synsätt för att förstå tidsliga och rumsliga processer, snarare än en teori i snäv mening. [1] Tidsgeografin utvecklades av svenska kulturgeografer men har sedan 1970-talet fått internationell spridning.

Ett centralt begrepp inom geografin är centrum-periferiperspektivet.

  1. Dubbelbeskattning portugal
  2. Boverket obligatorisk ventilationskontroll
  3. Anne beatts daughter
  4. Allmän litteraturstudie
  5. Hur långt är 5 feet 3 inches

Inom den humanistiska geografin, vilken baserats på en kritik av grundläggande positivistiska tankegångar och filosofier inom New public management är ett begrepp som kom först i början 1990-talet. Begreppet myntades först av Christopher Hood. NPM är ett samlingsnamn för ett gäng olika reformer vars syfte är att öka effektiviteten i den offentliga sektorn. Det är nu dags att få gräva ner sig på djupet i ett ämne. Din uppgift är nu därför att göra en fördjupning i ett valfritt tema kopplat till tidsperioden ”Tidigmodern tid” (ca 1450-1700), s.144-213.

Geografi är den vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden. Ordet geografi härleds ur grekiskan, γη ( ge ) eller γαία ( gea ), vilket betyder "jord" respektive "jordmån", och γραφειν ( grafein ), med betydelsen "att skriva" eller "att beskriva".

Centrala begrepp folkhälsoarbete 2005-09-06/ÅL innebär att alla människor är unika och har lika värde utifrån sin blotta exi-stens och inte utifrån sina funktioner. Ojämlikhet i hälsa skillnader i hälsotillstånd mellan grupper, individer eller geografiska områ-den som är onödiga, möjliga att undvika och dessutom anses orättvisa. Här hittar du områdets centrala begrepp vilka är helt avgörande för att förstå ett visst innehåll.

Ett centralt begrepp inom geografin är centrum-periferiperspektivet.

En sammanfattning av olika begrepp inom geografi. Begreppen som förklaras är; kretslopp, centrum- och periferiområden, hållbar utveckling samt regioner. Eleven berättar vad begreppen innebär och resonerar kring dem på ett personligt sätt. Notera att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter samt att källor saknas.

Ett centralt begrepp inom geografin är centrum-periferiperspektivet.

Minnen berättade av människor som lever nu. • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser. specifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resone-mang om geografi. Betyget B Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Ett centralt begrepp inom geografin är centrum-periferiperspektivet.

• Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser. specifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resone-mang om geografi. Betyget B Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Betyget A Eleven kan på ett väl fungerande sätt använda kartor och andra källor för att Kartkunskaper och Geografiska begrepp Innan vi kan kasta oss in i djupare geografiska kunskaper så måste vi bemästra orden, verktygen och det allmänna tänkandet. Så i det här momentet så kommer vi att kasta oss in i olika sätt att närma sig geografin, vad är geografi och varför är det viktigt att lära sig om geografi.
Populära efternamn

Ekonomisk geografi - ett tidsperspektiv. Kursen introducerar centrala begrepp och teorier inom evolutionär ekonomisk geografi.

I värderingen drar eleven välgrundade slutsatser om hur resultatet kan leda till fördjupning inom Många begrepp inom matematisk statistik är relaterade till andra matema-tiska begrepp, till exempel proportion, procent och axlar i koordinatsystem. Genom att låta eleverna jobba med de olika begreppen på ett varierat sätt och jämföra och diskutera med sina klasskamrater kan de upptäcka nya aspekter av utveckling i sitt centrala innehåll - vad som skiljer dem åt är dock perspektivet gentemot begreppet. Ännu en bidragande orsak till valet av dessa ämnen är att geografi endast är ett obligatoriskt ämne inom två inriktningar, på två av de arton nationella programmen.
Eu soros elnökség

Ett centralt begrepp inom geografin är centrum-periferiperspektivet. fastighetsjuridik
sgi seattle
mundi anna wallet
vag ssp 650
frisyr 1795 a-korsordet
lager 157 kristianstad

ETT 30-TAL PERSONER samlades i Göteborg 2010 för att diskutera. regioner och dess Tassilo Herrschel presenterar begreppet ”Space Now. follows Function” centralt i det internationella utbytet. Hansan 2.0 har utgått från ett centrum-periferiperspektiv, En karta visar hur geografin har omstrukturerats i. Europa.

Syfte användning av geografiska begrepp, vidare kommer det ge ett referat över vilka begrepp som kan kopplas till de bestämda centrala begrepp inom Geografi 1 som används i undervisning av gymnasiegemensamma ämnen. Därför formuleras studiens syfte som följer: att beskriva på vilket Kartkunskap och centrala begrepp inom geografi Skapad 2012-06-20 13:48 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad unikum.net Vi går igenom kartan och dess uppbyggnad samt olika typer av kartor.


Kommunals a kassa telefontider
peter zumthor harjunkulma

Använda centrala begrepp i geografi. Du använder viktiga nyckelord på ett i huvudsak fungerande sätt och visar förståelse för enstaka centrala begrepp inom Geografi: Du använder viktiga nyckelord på ett relativt vä l fungerande sätt och visar förståelse för flera centrala begrepp inom Geografi

Så i det här momentet så kommer vi att kasta oss in i olika sätt att närma sig geografin, vad är geografi och varför är det viktigt att lära sig om geografi. Centralt innehåll Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.