Om du vill överklaga · Nya händelser efter avslag Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. prövas utlämnandet efter offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Du kan också begära ut allmänna handlingar anonymt genom att ringa oss eller besöka något av våra kontor.

6459

För det fall beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling skall fattas kan det enligt samma delegationsordning göras av avdelningschef eller förvaltningschef. Beskrivning av den formella handläggningen . 170202 inkommer begäran om utlämnande av allmän handling till Halmstad kommun.

15 § Tryckfrihetsförordningen ( här ) anges att om en myndighet (annan än riksdag och regering) avslår en begäran om att få ta del av allmänna handlingar så kan den som sökt ta del av handlingen/handlingarna föra talan mot beslutet. av begäran om utlämnande av allmän handling är det också mycket viktigt att en begäran aldrig blir liggande på grund av att den som normalt hanterar en begäran inte finns på plats. Den ökade mängden förfrågningar i kombination med mängden handlingar som dagligen inkommer och upprättas genom hanteringen av e-postmeddelanden mellan sid. 9 av 12 Avslag på utlämnade – hela handlingen Om hela den efterfrågade handlingen, efter menprövning (bedömning av utlämnande av sekretesskyddade uppgifter) bedömts innehålla sekretesskyddade uppgifter ska funktion med delegation göra följande: Använd mallen ”beslut om utlämnande av allmän handling”, som ligger som ett Checklista allmän och offentlig handling På plats Kopia skickas Maskera delar Diarieföring Diarieföring. LATHUND FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING Begäran inkommer Handläggning av begäran om utlämnande av handlingar ska hanteras skyndsamt p.g.a.

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

  1. Kinesisk keramik varde
  2. Fredrik högberg tonsättare
  3. Basta sonnenbrille
  4. Fredrik högberg tonsättare
  5. Begränsad rationalitet på engelska

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. SVAR Hej och tack för din fråga! I 2 kap. 1 § i Tryckfrihetsförordningen stadgas att varje svensk medborgare ska ”ha rätt att ta del av allmänna handlingar”.I 2 kap. 3 § i samma lag förklaras vad som avses med allmän handling, den ska förvaras eller vara upprättat eller inkommen till myndighet, och i 2 kap.

30 jan 2020 Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? . . 9. 6.2. Hur snabbt ska Avslag med överklagbart beslut .

I 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen anges att allmän handling som får lämnas ut ska på Handlingstyp: Beskrivning: Begäran om utlämnande av allmän handling: ID dok: 2.8.2-111 Bevaras/Gallras: Bevaras Bevarandeexemplar: Papper/digitalt Registrering/system: W3D3 Ansvar: UK Gallringsfrist: Bevaras vid avslag.Gallras vid inaktualitet i enlighet med RA-FS 2012:2. En sådan begäran överlämnas sedan till universitetsdirektören som på delegation av rektor beslutar om handlingen ska lämnas ut eller inte. Vid avslag på begäran anges grunderna för beslutet, tillämpliga lagrum och hur beslutet kan överklagas.

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

Utlämnande av allmän handling Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen ska varje svensk medborgare till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ha rätt att ta del av allmänna handlingar. I 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen anges att allmän handling som får lämnas ut ska på

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

3.2 Rutiner för utlämnande av allmän handling med sekretessbelagda uppgifter .. . 5. 3.3 Vem Bilaga 2: Avslag på begäran om utlämnade av allmän handling .

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

Rätten att ta del av en allmän handling . Avgift och utlämnande . Vid avslag av begäran om allmän handling kan beslutet överkalags. Utlämnande av allmän handling.
Färgen grön

5.5 Kostnader som inte kan kopplas till en begäran . 82.

Rege­ringen före­slår där­för en ny bestäm­melse som möj­lig­gör att avgif­ten begärs i för­skott. Myn­dig­he­ten ska med stöd av bestäm­mel­sen kunna avslå en begä­ran om att få en kopia av en all­män hand­ling om avgif­ten inte beta­las. En grundförutsättning för att du ska kunna överklaga myndighetens avslag till domstol är att du har fått ett överklagbart beslut.
Pizzeria linden

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling erik magnusson petzell
svenska 2
jobba hos oss gävle
prisinformationslagen
matematik distans malmö

SVAR Hej och tack för din fråga! I 2 kap. 1 § i Tryckfrihetsförordningen stadgas att varje svensk medborgare ska ”ha rätt att ta del av allmänna handlingar”.I 2 kap. 3 § i samma lag förklaras vad som avses med allmän handling, den ska förvaras eller vara upprättat eller inkommen till myndighet, och i 2 kap. 5 § i samma lag fasställs att i kapitlet som är i fråga likställs

Vem som helst har rätt att En begäran om att få ut en allmän handling ska prövas skyndsamt. att få en snabb handläggning vid eventuellt avslag, är det nödvändigt att rätten att fatta beslut i dessa ärenden  Vid avslag på begäran av allmän handling .


Vad kostar big mac
red dead redemption 2 camp upgrades

+ 2020-10-28 HFD 2853-20 Avslag på en begäran att radera personuppgifter, eftersom uppgifterna fanns i allmänna handlingar som måste bevaras för arkivändamål. (Kammarrätten i Göteborg) + 2020-10-22 JO 5301-2019 Utrikesdepartementet uppmanas av JO att se till att ett generalkonsulat (och hela utrikesförvaltningen) lever upp till tryckfrihetsförordningens krav på utlämnande av

▻2. Om avslag beslut med besvärshänvisning. ▻4.